Menu Zamknij

Regulamin konkursu 

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o.​ z siedzibą w ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa, NIP: 1132860332.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zarówno uczestniczące w zajęciach aqua aerobiku organizowanych przez Aqua Aerobik z Figurą, jak i zainteresowane zajęciami.
 2. Konkurs trwa od 08.03.2024 do 19.03.2024 do godziny 12:00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 22.03.2024 za pośrednictwem  fanpage’a Aqua Aerobik z Figurą oraz w wiadomości prywatnej.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/aquaaerobikfigura/?locale=pl_PL
 1. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Aqua Aerobik z Figurą

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego na Facebook’u Aqua Aerobik z Figurą.
 2. Każda osoba może zamieścić jeden komentarz.
 3. W konkursie zostanie wyłoniona jeden zwycięzca.
 4. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie ilości reakcji pod swoim komentarzem. Wygrywa osoba z największą ilością polubień.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest 1 karnet na zajęcia aqua aerobiku organizowanych przez Aqua Aerobik z Figurą na miesiąc kwiecień.
 2. Nagroda zostanie dostarczona drogą mailową przez Organizatora.
 3. Jeśli zwycięzca ma już wykupiony karnet na miesiąc kwiecień, to Organizator zobowiązuje się zwrócić zapłaconą kwotę zwycięzcy.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: figura.waw@gmail.com
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs na Facebooku”.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o.​, ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: figura.waw@gmail.com
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Aqua Aerobik z Figurą.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach),a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Aqua Aerobik z Figurą.
 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.