Menu Zamknij

Regulamin konkursu 

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o.​ z siedzibą w ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa, NIP: 1132860332.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, uczestniczące w zajęciach aqua aerobiku organizowanych przez Aqua Aerobik z Figurą.
 2. Konkurs trwa od 23.01.2024 do 31.01.2024 do końca dnia.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 10.02.2024 za pośrednictwem  fanpage’a Aqua Aerobik z Figurą oraz drogą mailową.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/aquaaerobikfigura/?locale=pl_PL
 1. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Aqua Aerobik z Figurą

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy: figura.waw@gmail.com zdjęcia grupowego, przez jednego z uczestników zajęć, z zajęć aqua aerobiku organizowanych przez Aqua Aerobik z Figurą. W tytule maila prosimy wpisać „Konkurs”, a w treści napisać lokalizację basenu, godziny i dni zajęć. 
 2. Każda grupa może zgłosić tylko jedną propozycję zdjęcia.
 3. W konkursie zostanie wyłoniona jedna grupa zwycięska.
 4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez głosowanie na fanpage’u Aqua Aerobik z Figurą.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej poprzez maila.
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest kalendarz „Aqua Aerobik z Figurą 2024”.
 2. Nagrodę można odebrać na basenie w czasie zajęć aqua aerobiku.
 3. Nagrodę należy odebrać w dniu wyznaczonym przez Organizatora, inaczej Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: figura.waw@gmail.com
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs na Facebooku”.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne „FIGURA” Sp. z o.o.​, ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: figura.waw@gmail.com
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Aqua Aerobik z Figurą.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach),a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Aqua Aerobik z Figurą.
 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.