REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.aqua-aerobik.pl prowadzonym przez Fit-me s.c. z siedzibą w Warszawie (03-892), ul. Abrahama 2a lok. 1, wpisaną do CEiDG NIP 1132843931, Regon 143330880, zwanej dalej Firmą

Firma Fit-me sprzedaje karnetu na zajęcia organizowane przez Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjne „Figura”

Kontakt z Firmą – obsługa klienta: Tel. 506 899 236
Poczta elektroniczna: biuro@figura.waw.pl

Definicje:

 1. Klient : osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego (w szczególności rodzica) a także osoba prawna oraz instytucja posiadająca zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług.
 2. Przedmiot transakcji: karnety na zajęcia typu aqua aerobik (gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie) oraz usługi wymienione i opisane na wymienionej powyżej stronie internetowej Firmy.
 3. Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem aqua-aerobik.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupować Przedmiot transakcji.
 4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Przedmiotów transakcji zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zasady ogólne świadczenia usług do których dostęp, jako Przedmiot transakcji, oferuje Firma.

 1. Głównym celem działalności Firmy jest poprawa zdrowia, kondycji i sylwetki Klientów.
 2. Firma zapewnia Klientom fachową i doświadczoną kadrę.
 3. Klienci (ćwiczący) ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ryzyka wykonywanych ćwiczeń. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do powiadomienia instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji, ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. W przypadkach wątpliwych Firma zaleca zasięgnięcie przez Klienta na koszt własny i własnym staraniem porady lekarskiej.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do poleceń instruktora.
 5. Uczestnictwo w zajęciach, stanowiących Przedmiot transakcji po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
 6. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pływalni przed pierwszymi zajęciami.
 7. Wykaz linków do regulaminów pływalni:

http://www.bemowo.waw.pl/sport_i_rekreacja/osir/plywalnia_pingwin

http://www.crs-bielany.waw.pl/regulamin_plywalnia_conrada.html

http://www.crs-bielany.waw.pl/regulamin_plywalnia_lindego.html

http://www.namyslowska.waw.pl/reg_plywalnia.html

http://www.uw.edu.pl/csir/

http://www.gosir-piaseczno.pl/o-nas/regulaminy/pywalnia

http://osir-wawer.warszawa.pl/plywalnia/regulamin/

 1. Zakup karnetu oznacza akceptację przez Klienta regulaminu pływalni, na zajęcia w której wykupił karnet.
 2. Karnet stanowi dowód uiszczenia opłaty za zajęcia, a jego wykupienie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.
 3. Niezależnie od postanowień regulaminów, o których mowa w pkt. 7, na basen Klient wchodzi 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. Klient zobowiązany jest oddać obsłudze basenu kluczyki najpóźniej 10 min. po zajęciach. W przypadku dłuższego przebywania na basenie Klient zobowiązany jest dopłacić w kasie basenu za przekroczony czas.
 4. W przypadku dwóch nieobecności w miesiącu, korzystający z karnetu może wziąć udział w zajęciach w ramach miesiąca, na który został wykupiony karnet, ćwicząc w innej grupie jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Firmy terminów i w przypadku wolnych miejsc w grupach.
 5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie pływalni lub Firmy, a także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Klienta, zostaje mu zwrócona.

Zasady ogólne sprzedaży karnetów.

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta, która jest prezentowana na stronie Sklepu była kompletna i aktualna. Gdyby okazało się, że któryś z Przedmiotów transakcji nie jest dostępny, Firma bezzwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy Klientów, którzy wykupili karnet miesięczny i karnet obejmujący dłuższy okres czasu.

Zamówienia.

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Sklepu,
 2. Zamówienia na stronie internetowej Sklepu można składać od ostatniego tygodnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia zajęć, na który Klient zamierza zakupić karnet.
 3. Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia opublikowanego na stronie internetowej Sklepu oraz podania danych kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail).
 4. Zamówienia wypełnione nieprawidłowo mogą być przez Firmę anulowane, jeśli na wezwanie Firmy Klient nie dokona korekty.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostanie potwierdzone automatyczną odpowiedzą Sklepu na adres e-mailowy Klienta.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu zapłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 9. Cena karnetu jest obliczana na podstawie ilości wejść w danym miesiącu.

Płatności.

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 2. W przypadku niezgodności karnetu z zawartym na stronie internetowej Sklepu opisem (niezgodność z umową), Klient ma prawo reklamować karnet przesyłając na adres Firmy pismo z opisem rodzaju niezgodności.
 3. W przypadku przyjęcia reklamacji Firma zwróci Klientowi cenę karnetu.
 4. Klient traci uprawnienia przewidziane w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksie cywilnym, jeżeli nie powiadomi Firmy w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym fakcie Firmy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności karnetu z umową powinien on bezzwłocznie zaprzestać uczestniczenia w zajęciach i powiadomić o tym fakcie Firmę. Uczestniczenie przez Klienta w objętych karnetem zajęciach oznacza uznanie zgodności karnetu z umową

Dane osobowe. Pliki „cookies”. Polityka prywatności.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupem jest Firma. Dane te są przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 2. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonych przez Firmę w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów, dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. Dane te przekazywane są dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer z którego korzysta Firma na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Sklep. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Postanowienia ogólne.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 202 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w tym z wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Firmą a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin obowiązuje od 20.09.2012.