Menu Zamknij

Regulamin

1.Regulamin sklepu internetowego

2.Regulamin zajęć

1. Regulamin sklepu internetowego

§1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Figura – dalej „Sklep”, dostępny pod adresem internetowym https://www.aqua-aerobik.pl/, prowadzony jest przez Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne “Figura” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dalej „Centrum” lub „Spółka” przy ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438540, NIP:1132860332, REGON: 146364341, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Centrum zawiera umowy sprzedaży usług we własnym imieniu, a także w imieniu i na rzecz Zdrowita Margerita Ewa Cieniawa, ul. Henryka I Brodatego 53 lok 45 02-496 Warszawa NIP 5661656355 (dotyczy basenu przy ul. Gubinowskiej).

§ 2.

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenia Konta dla Klienta korzystającego ze Sklepu;
 2. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Karnetów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Koncie – należy przez to rozumieć konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są podane przez Klienta informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 5. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Karnety do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości karnetów;
 7. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępny Karnet będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
 8. Karcie Produktu – należy przez to rozumieć stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje o danym Produkcie, sprzedawanym w Sklepie;
 9. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 10. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.aqua-aerobik.pl/;
 11. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne “Figura” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438540, NIP:1132860332, REGON: 146364341, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł;
 12. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo już zawartą między Klientem,a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 13. Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 15. Karnet – potwierdzenie dokonania płatności przez Klienta za złożone Zamówienie. Karnet ma formę wiadomości sms lub mail w zależnosci od możliwości technicznych i organizacyjnych Sprzedawcy.

§ 3.

Informacje kontaktowe

 1. Sprzedawca umożliwia kontaktowanie z się nim, niezależnie od pory dnia, w następujący sposób:

a) kontakt listowny, pod następującym adresem pocztowym: ul. Guderskiego 3, 03-982 Warszawa

b) kontakt mailowy, pod następującym adresem e-mail: waw@gmail.com

 1. Sprzedawca umożliwia również kontaktowanie się z nim telefonicznie, pod następującym numerem telefonu: +48 506 899 236, +48 536 040 002 w godzinach 8.00 – 16.00 .
 2. Sprzedawca dysponuje następującym numerem rachunku bankowego: 71 1140 2004 0000 3702 7825 4009.

§ 4.

Wymagania techniczne

1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, Klient powinien posiadać:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (np. komputer lub smartphone) oraz zainstalowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączoną obsługę plików cookies.

§ 5.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Dokonywanie Zamówień wymaga założenia Konta lub jednorazowego wypełnienia formularza Zamówienia. Rejestracja następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Karnety znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie, tj. w Karcie Produktu lub w zakładce Cennik, są podane w polskich złotych i są cenami brutto, uwzględniającymi prowizję dla operatora płatności oraz podatek VAT.
 5. Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Karnet. Klient jest informowany o całkowitej kwocie do zapłaty w trakcie składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 7. Klient nie ma prawa żądania uwzględnienia zmiany ceny Karnetu w przypadku złożenia zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 6.

Rejestracja w Sklepie oraz usunięcie konta

 

 1. Klient ma możliwość założyć konto w Sklepie przy wykorzystaniu Formularza Rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie jest darmowa.
 3. Dla dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. hasło.

Wskazane dane będą danymi logowania, których podanie jest obowiązkowe przy każdej próbie zalogowania się do Konta w Sklepie.

 1. Przed dokonaniem rejestracji, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, zgodnie, z którym potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje jego treść. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, jednak jej brak uniemożliwia założenie konta w Sklepie.
 2. Po założeniu konta w Sklepie, Klient powinien podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko (wymagane);
  2. adres e-mail (wymagane);
  3. numer telefonu (wymagane);
  4. firma (opcjonalne);
  5. adres, tj. ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość (wymagane);
  6. kraj (wymagane).
 3. Klient może usunąć konto w Sklepie. W tym celu powinien zalogować się danymi logowania, a następnie wybrać zakładkę „Moje konto”. W panelu Klienta należy wybrać przycisk „Usuń konto”.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta w Sklepie jest nieodwracalne.

 

§ 7.

Zawarcie umowy

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest zawieranie umów sprzedaży Karnetów na zajęcia aqua-aerobiku przez Klienta oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Umowa zawierana jest za pośrednictwem formularzy interaktywnych, dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy usług (Koszyk Klienta) i dokonując płatności za pośrednictwem dostępnej metody płatności;
 3. Warunkiem realizacji umowy jest podanie danych osobowych Klienta pozwalających na jego weryfikację, akceptacja Regulaminu, akceptacja Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności przez Klienta.
 4. Po odnotowaniu płatności, Centrum potwierdza umowę zawartą za pośrednictwem sieci Internet poprzez wysłanie na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej Zamówienie.
 5. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania Zamówienia, Centrum skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 6. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
 7. Przy umowie zawartej na czas nieokreślony możliwa jest wyłącznie płatność za pośrednictwem karty płatniczej, której numer Klient podaje podczas składania Zamówienia.
 8. W Centrum obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy.
 9. Kolejne płatności za umowy zawarte przez Klienta na czas nieokreślony pobierane są każdego 16. dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, niezależnie od dnia dokonania pierwszego zakupu Karnetu na zajęcia.
 10. Po dokonaniu płatności, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje sms-em lub mailem na wskazany przez siebie numer telefonu lub mail Karnet uprawniający do wejścia na Zajęcia. Karnet otrzymany smsem lub mailem jest dodatkową formą potwierdzenia zawarcia umowy.
 11. Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres danego miesiąca na konkretne Zajęcia (Karnet przysługuje na konkretne lokalizacje, których wyboru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia) i konkretną ilość Zajęć, na które został wykupiony.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo comiesięcznej zmiany ilości Zajęć, w zależności od liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 8.

Oferowane metody płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. Płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem DotPay sp. z o.o. (dotpay),
  3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A.,
  4. Cykliczne obciążenie karty płatniczej za pośrednictwem PayU S.A.,
  5. przekazem pocztowym na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe.
 2. Dostępne metody płatności różnią się w zależności od wyboru rodzaju składanego Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru płatności cyklicznej Klient jest zobowiązany do wskazania numeru i daty ważności swojej karty płatniczej oraz wyrażenia zgody na cykliczne obciążenie rachunku karty płatniczej w celu dokonania płatności. Płatności cykliczne są autoryzowane przez Dostawcę płatności PayU S.A. dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy Dostawcy płatności PayU S.A.
 4. Zgoda o której mowa w ust. 3 może zostać w każdej chwili cofnięta przez Klienta poprzez złożenie dyspozycji na adres : figura.waw@gmail.com lub samodzielnie w panelu Klienta.
 5. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w terminie do 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.

§ 9.

Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Niezależnie od wyboru sposobu płatności, zgodnie z § 8Regulaminu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności kwoty Karnetu.
 4. Niewykorzystanie Karnetu bez względu na przyczynę w szczególności z nagłe zachorowania, choroby w tym zarażeniem wirusem covid, urazy i kontuzje, wyjazdy, delegacje. …, nie uprawnia Klienta do wystąpienia o zwrot środków.

§  10.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od objęcia Karnetu w posiadanie przez Konsumenta..
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adresy – pocztowy lub e-mail – podane w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę tę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy odbyły się Zajęcia objęte Karnetem, Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwracane środki o koszt przeprowadzonych Zajęć.
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Konsumentowi, jeżeli dokonał on płatności za Zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takiej sytuacji zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy lub w inny sposób.

§ 11.

Prawo rozwiązania Umowy

 

 1. Umowa Sprzedaży zawarta na czas określony nie może zostać rozwiązana przed końcem terminu na jaki została zawarta.
 2. Umowa Sprzedaży zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy nastąpić musi na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Wypowiedzenie Umowy Sprzedaży zawartej na czas nieokreślony może nastąpić do dnia 15-go dnia miesiąca.

 

§ 12.

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Reklamacja może być złożona pocztą tradycyjną w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy (figura.waw@gmail.com).
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe.
 4. Centrum udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
 5. Centrum nie wyraża zgody na udział w procesie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Centrum informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

§ 13.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.aqua-aerobik.pl/.
 3. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się skasować pliki przesłane na jego serwer po 30 dniach od momentu przesłania.

§ 14.

Zastrzeżenia prawne

 

 1. Materiały zawarte na stronie aqua-aerobik.pl mają charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Sklepu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Klientów na stronach www oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności za naruszenie przez Klientów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą strony aqua-aerobik.plopinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.
 4. Strona aqua-aerobik.pl oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy i jedynie we wskazanym wówczas zakresie.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Regulamin zajęć

Regulamin zajęć organizowanych przez
CRR Figura Katarzyna Żylik

dalej „Regulamin”

 

Słownik pojęć:

 1. Organizator – organizatorem zajęć jest Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne Figura Sp. z o.o., ul. gen. R. Abrahama 2A/1 w Warszawie
 2. Zajęcia – zajęcia aqua aerobiku (gimnastyka w wodzie), na które wymagane jest posiadanie karnetu.
 3. Uczestnik – osoba, która nabyła karnet i bierze udział w zajęciach;
 4. Basen – miejsce, w którym odbywają się zajęcia; pełna lista Basenów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora; www.aqua-aerobik.pl
 5. Instruktor – osoba mająca odpowiednie kompetencje i prowadząca zajęcia, zatrudniona przez organizatora zajęć;
 6. Personel Basenu – pracownicy właściciela obiektu, na którym odbywają się zajęcia;
 7. Karnet – rzecz uprawniająca do udziału w zajęciach organizowanych przez organizatora;

§ 1.
Organizator

  1. Centrum Rehabilitacyjno – Rekreacyjne „Figura” Sp. z o.o., ul. gen. R. Abrahama 2A/1 w Warszawie (w dalszej treści Regulaminu „Organizator”) pod marką Figura  oferuje zajęcia typu gimnastyka w wodzie (aqua aerobik), ćwiczenia organizowane w formie online, szkolenia aqua aerobik instruktor, warsztaty zdrowego odżywiania, szkolenia online (w dalszej treści Regulaminu „Zajęcia”).
  2. Zajęcia odbywają się online  lub na obiektach wskazanych na stronie internetowej www.aqua-aerobik.pl w zakładce Lokalizacje oraz w godzinach wyszczególnionych w Harmonogramie zajęć również dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce Grafik.

§ 2.
Odbiorcy

 1. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:

1.1.a. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,

1.1.b. Zapoznanie się z regulaminem basenu, dostępnym na basenie w miejscu prowadzenia Zajęć i przestrzeganie przez Uczestnika,.

1.1.c. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach.

1.1.d. Brak objawów choroby zakaźnej oraz brak styczności w ciągu 10 dni przed dniem Zajęć z osobą, u której stwierdzona została choroba zakaźna lub która podejrzewana była o zakażenie taką chorobą.

§ 3.
Uczestnictwo w zajęciach

 1. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają ważny Karnet. Zakupu karnetu można dokonać przez stronę www.aqua-aerobik.pl zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, znajdującego się na ww. stronie internetowej
 2. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie www.aqua-aerobik.pl
 3. W trakcie korzystania z Zajęć Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek Instruktora.
 4. W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku czy też łamania przepisów niniejszego Regulaminu lub regulaminu basenu Organizator, jak również osoba prowadząca zajęcia oraz obsługa obiektu, na którym odbywają się Zajęcia może odmówić Uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze Sprzętu sportowego, znajdującego się na Basenie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Basenu. Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres danego miesiąca na konkretne Zajęcia (Karnet przysługuje na konkretne lokalizacje, których wyboru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia) i konkretną ilość Zajęć, na które został wykupiony.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo comiesięcznej zmiany ilości Zajęć, w zależności od liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.
 7. Maksymalnie dwie nieobecności w miesiącu, na który obowiązuje Karnet, Uczestnik może odrobić w innych grupach lub na innych basenach, jednakże wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i w przypadku wolnych miejsc w grupach. Odrabianie Zajęć jest możliwe w przypadku posiadania ważnego Karnetu na dany miesiąc, w którym odrabiane są Zajęcia.
 8. Podczas Zajęć  na basenie obowiązuje strój kąpielowy, klapki, czepek.
 9. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na Zajęcia. Spóźnienie może skutkować brakiem wolnych miejsc i wykluczyć możliwość uczestnictwa w Zajęciach.
 10. Uczestnicy Zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o działaniu podobnym do alkoholu nie będą mogli uczestniczyć w Zajęciach. O braku możliwości udziału w Zajęciach decyduje personel Basenu lub Instruktor Zajęć. W przypadku odmowy udziału w Zajęciach ww. powodu, Uczestnik wykorzystuje jedną możliwość uczestnictwa w Zajęciach.
 11. Podczas zajęć może być sprawdzona lista obecności.

§ 4.
Odpowiedzialność za szkody

 1. Organizator Zajęć nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas Zajęć.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się Uczestników do poleceń Instruktora.
 3. W czasie Zajęć nie należy spożywać jakichkolwiek produktów spożywczych, w szczególności takich, które mogą być powodem zakrztuszenia lub zadławienia się.
 4. Uczestnicy są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie Zajęć.
 5. Uczestnik niezwłocznie powinien poinformować Instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji, ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik zajęć przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
 7. Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia Instruktora lub Personel Basenu.
 8. Przed rozpoczęciem danej aktywności, Uczestnik powinien przeprowadzić adekwatną rozgrzewkę (lub inne właściwe czynności przygotowawcze).
 9. Uczestnik, u którego występują przeciwwskazania medyczne (jakiejkolwiek natury, wynikające z jakiegokolwiek źródła) powinien bezwzględnie powstrzymać się od wszelkich aktywności, które mogłyby zagrozić jego zdrowiu lub bezpieczeństwu. W takich wypadkach Klient powinien zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.

§ 5.
Odwołanie zajęć

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
 2. O odwołaniu Zajęć Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością SMS lub email.
 3. W przypadku odwołania Zajęć opłata za niewykorzystane Zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc.
 4. Nieobecność Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny na Zajęciach w danym miesiącu nie skutkuje przeniesieniem opłaty na poczet kolejnego miesiąca oraz nie stanowi podstawy do wykorzystania dodatkowej liczby zajęć w kolejnym miesiącu.
 5. Z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, mogą wystąpić zmiany Harmonogramu Zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacja grup, w których na Zajęcia zapisanych jest poniżej 5 osób. Organizator będzie w miarę możliwości informował o wszelkich tego rodzaju zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 6.

Mienie Klienta

 1. Basen i Organizator informują, iż nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek rzecz wniesioną przez Uczestnika na teren Basenu, w tym pozostawioną w szafkach oraz szatniach, jednocześnie zobowiązując Uczestnika do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończonych Zajęciach.
 2. Odpowiedzialność Basenu i Organizatora, z tytułu kradzieży bądź uszkodzenia mienia Uczestnika musi być w każdym przypadku skutecznie udowodniona przez Uczestnika.
 3. W przypadku, gdy zdarzy się, że Uczestnik pozostawi rzecz w szafce będzie miał on jednorazową możliwość odbioru rzeczy, wyłącznie na recepcji Basenu w terminie 48h od momentu ostatniej wizyty na Zajęciach na Basenie.. Po upływie wskazanego terminu Basen zastrzega sobie prawo do wyzbycia się rzeczy poprzez jej porzucenie w wybrany przez siebie sposób, a Uczestnik tym samym pozbawiony jest jakiegokolwiek roszczenia w tym zakresie. Basen zastrzega sobie prawo do otwierania każdej szafki w dowolny sposób po zamknięciu obiektu, celem zachowania na nim bezpieczeństwa.
 4. Basen oświadcza, iż na jego terenie może być zamontowany system monitoringu wizyjnego, a jego nagrania mogą stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obowiązującego na Basenie. Celem monitoringu jest zwiększanie bezpieczeństwa Uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe będące własnością Uczestnika.

§ 6
Postanowienia końcowe

  1. Instruktorzy oraz personel Basenu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obowiązującego na danym Basenie. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Organizatora można zgłaszać mailowo na adres: figura.waw@gmail.com
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora lub Uczestnicy będą informowani o jego zmianie poprzez wiadomość email
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Basenu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku .Uczestników Zajęć prowadzonych przez Organizatora, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu wobec utrwalania wizerunku audio i wideo.
 3. Organizator ma prawo do czasowego nie świadczenia usług z uwagi na zamknięcie Basenu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości SMS lub email.