Menu Zamknij

Regulamin

1. Regulamin sklepu internetowego

1.Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy Figura – dalej „Sklep”, dostępny pod adresem internetowym https://www.aqua-aerobik.pl/, prowadzony jest przez Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne “Figura” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dalej „Centrum” lub „Spółka” – przy ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438540, NIP: 1132860332, REGON: 146364341, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Centrum zawiera umowy sprzedaży usług we własnym imieniu.
 3. Przy wykonywaniu usług, objętych umową Sprzedaży, Centrum ma prawo posługiwać się podwykonawcami. 

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 

 1. Formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenia Konta przez i dla Klienta korzystającego ze Sklepu;
 2. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Karnetów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Koncie – należy przez to rozumieć konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są podane przez Klienta informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 5. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Karnety do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Karnetów;
 7. Produkcie – należy przez to rozumieć oferowane przez Sprzedawcę towary oraz usługi, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 8. Karcie Produktu – należy przez to rozumieć stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje o danym Produkcie, sprzedawanym w Sklepie;
 9. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 10. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.aqua-aerobik.pl/;
 11. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne “Figura” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438540, NIP: 1132860332, REGON: 146364341, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł;
 12. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo już zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 13. Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 15. Karnecie – należy przez to rozumieć elektroniczne potwierdzenie nabycia przez Klienta prawa wstępu na zajęcia organizowane przez Sprzedawcę, na wybrany przez Klienta okres lub liczbę zajęć spośród udostępnionych przez Sprzedawcę. Prawo wstępu na zajęcia, którego dotyczy Karnet, przysługuje Klientowi na konkretne lokalizacje, dni oraz godziny zajęć, a także na konkretną liczbę zajęć. Karnet zapisywany jest w pliku w formacie .pdf, przeznaczonym do pobrania przez Klienta w Koncie. Karnety dzielą się na:

 

 • Karnety subskrypcyjne – dotyczące wykupionego prawa wstępu na zajęcia organizowane przez Sprzedawcę z opcją automatycznego odnowienia się na kolejne okresy. Zakup prawa wstępu na zajęcia, których skutkiem jest otrzymanie Karnetu subskrypcyjnego, oznacza zawarcie przez Klienta, ze Sprzedawcą, umowy na czas nieokreślony;
 • Karnety zwykłe – dotyczące wykupionego prawa wstępu na zajęcia organizowane przez Sprzedawcę na czas określony, bez możliwości automatycznego odnowienia się po upływie ww. okresu.

3. Informacje kontaktowe

  1. Sprzedawca umożliwia kontaktowanie z się nim, niezależnie od pory dnia, w następujący sposób:
   •  kontakt listowny, pod następującym adresem pocztowym: ul. Guderskiego 3, 03-982 Warszawa;
   •  kontakt mailowy, pod następującym adresem e-mail: figura.waw@gmail.com 
  2. Sprzedawca umożliwia również kontaktowanie się z nim telefonicznie, pod następującymi numerami telefonu: +48 506 899 236 oraz +48 536 040 002 – w godzinach 9.00 – 16.00.

4. Wymagania techniczne

Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, Klient powinien posiadać:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (np. komputer lub smartphone) oraz zainstalowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączoną obsługę plików cookies.

 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Dokonywanie Zamówień wymaga założenia Konta. Rejestracja następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Karnety znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie, tj. w Karcie Produktu lub w zakładce Cennik, są podane w polskich złotych i są cenami brutto, uwzględniającymi prowizję dla operatora płatności.
  4a) Cena Karnetu, niezależnie od jego rodzaju, odpowiada kwocie równej liczbie zajęć w danym okresie, na który zakupiony jest Karnet razy cena jednostkowa za jedne zajęcia, opisana w zakładce cennikOkres, w którym obowiązuje Karnet, jest wskazany w Karcie Produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych. Wskazane uprawnienie nie dotyczy cen już zakupionych przez Klienta Produktów.
 6. Klient nie ma prawa żądania uwzględnienia zmiany ceny Karnetu w przypadku złożenia zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany ceny.        

6. Rejestracja w Sklepie oraz usunięcie konta

 1. Klient ma możliwość założyć Konto w Sklepie przy wykorzystaniu Formularza Rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie jest darmowa.
 3. Dla dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

4. Przed dokonaniem rejestracji, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, zgodnie, z którym potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje jego treść. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, jednak jej brak uniemożliwia założenie Konta w Sklepie.

5. Po założeniu Konta w Sklepie, Klient powinien podać następujące dane: 

6. Klient może usunąć Konto w Sklepie w każdym momencie. W tym celu powinien zalogować się do Konta danymi logowania, a następnie wybrać zakładkę „Moje konto”. W panelu Klienta należy wybrać przycisk „Usuń konto”.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta w Sklepie jest nieodwracalne.

7. Zawarcie umowy

 1. W ramach  Sklepu możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży dotyczących Produktów Sprzedawcy, tj. Karnetów na zajęcia oraz kursów stacjonarnych i online, przez Klienta i Sprzedawcę.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem formularzy interaktywnych, dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy (Koszyk Klienta), po dokonaniu płatności za pośrednictwem dostępnych metod płatności.
 3. Warunkiem realizacji umowy jest dokonanie przez Klienta następujących czynności: podanie danych osobowych Klienta, pozwalających na jego weryfikację, akceptacja Regulaminu sklepu, akceptacja Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności. W zależności od rodzaju zakupionego Produktu, wymogiem koniecznym może być również akceptacja stosownego regulaminu, dotyczącego zasad korzystania z Produktu.
 4. Po odnotowaniu płatności, Centrum potwierdza umowę zawartą za pośrednictwem sieci Internet poprzez wysłanie na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej Zamówienie.
 5. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania Zamówienia, Centrum może skontaktować się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 6. W zależności od wybranego przez Klienta Produktu, Umowa Sprzedaży może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
 7. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, możliwe jest dokonywanie płatności wyłącznie za pomocą metody cyklicznego obciążania karty płatniczej, której numer Klient podaje podczas składania Zamówienia.
 8. Kolejne płatności za Umowy Sprzedaży, zawarte przez Klienta na czas nieokreślony, pobierane są każdego 16. dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, niezależnie od dnia dokonania pierwszego zakupu Produktu.
 9. Po dokonaniu płatności, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, Klient otrzymuje potwierdzenie płatności na adres e-mail, wskazany przez niego przy zakładaniu Konta.

8. Oferowane metody płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:      

2. Dostępne metody płatności różnią się w zależności od wyboru rodzaju składanego Zamówienia.

3. W przypadku wyboru płatności metodą cyklicznego obciążenia karty płatniczej, Klient jest zobowiązany do wskazania numeru i daty ważności swojej karty płatniczej oraz wyrażenia zgody na cykliczne obciążenie rachunku karty płatniczej w celu dokonania płatności. Płatności cykliczne są autoryzowane przez Dostawcę płatności PayU S.A. dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy Dostawcy płatności PayU S.A.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, może zostać w każdej chwili cofnięta przez Klienta poprzez złożenie dyspozycji na adres e-mail: figura.waw@gmail.com lub samodzielnie w panelu Klienta.

5. W przypadku wyboru metody płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora PayU S.A., należność powinna wpłynąć na konto Spółki w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

9. Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Niezależnie od wyboru sposobu płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności kwoty za Produkt.
 4. Niewykorzystanie przez Klienta Produktu, bez względu na przyczynę, tj. w szczególności w przypadku nagłego zachorowania, choroby – w tym zarażeniem wirusem covid –  czy też urazów i kontuzji, wyjazdów, delegacji, itp., nie uprawnia Klienta do wystąpienia o zwrot środków za zakupiony Produkt.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Celem doprecyzowania, w przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony (w szczególności w przypadku nabycia prawa udziału w zajęciach, potwierdzonego Karnetem subskrypcyjnym), bieg ww. terminu dotyczy momentu zawarcia Umowy, nie zaś odnowienia się subskrypcji.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adresy – pocztowy lub e-mail – podane w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:  

6. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Konsumentowi, jeżeli dokonał on płatności za Zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takiej sytuacji zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy lub w inny sposób.

11. Prawo rozwiązania Umowy

 1. Umowa Sprzedaży zawarta na czas określony nie może zostać rozwiązana przed końcem terminu na jaki została zawarta.
 2. Wypowiedzenie Umowy Sprzedaży nastąpić musi na piśmie, w formie mailowej lub Koncie, w panelu Klienta, pod rygorem nieważności.
 3. Wypowiedzenie Umowy Sprzedaży zawartej na czas nieokreślony może nastąpić każdorazowo do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego dzień odnowienia subskrypcji. W przypadku wypowiedzenia takiej Umowy Sprzedaży po 15. dniu danego miesiąca, wypowiedzenie wywoła skutek dopiero z końcem okresu rozliczeniowego.

12. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Reklamacja może być złożona pocztą tradycyjną w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, a także wskazanie co jest przedmiotem reklamacji.
 4. Centrum udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
 5. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Centrum informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.aqua-aerobik.pl/.
 3. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.

14. Zastrzeżenia prawne

 1. Materiały zawarte na stronie aqua-aerobik.pl mają charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Sklepu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Klientów na stronach www oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności za naruszenie przez Klientów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą strony www.aqua-aerobik.pl opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.
 4. Strona aqua-aerobik.pl oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy i jedynie we wskazanym wówczas zakresie.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zmiana danych teleadresowych nie wymaga informowania Klienta. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Regulamin Zajęć
  • Załącznik nr 2 – Regulamin Szkoleń 

Załącznik nr 1 Regulamin zajęć

Słownik pojęć:

 1. Organizator – organizatorem zajęć jest Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne Figura Sp. z o.o., ul. gen. R. Abrahama 2A/1 w Warszawie
 2. Zajęcia – zajęcia aqua aerobiku (gimnastyka w wodzie), na które wymagane jest posiadanie Karnetu;
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która nabyła Karnet i bierze udział w Zajęciach. Wyjątki od wymogu pełnoletności Uczestnika określa niniejszy Regulamin;
 4. Basen – miejsce, w którym odbywają się zajęcia. Pełna lista Basenów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.aqua-aerobik.pl;
 5. Instruktor – osoba mająca odpowiednie kompetencje do prowadzenia Zajęć, odpowiedzialna za przeprowadzenie Zajęć z ramienia Organizatora;
 6. Personel Basenu – pracownicy właściciela Basenu, niebędący pracownikami lub współpracownikami Organizatora;
 7. Karnet – potwierdzenie prawa uczestnictwa w Zajęciach, nabytego od Organizatora. Zasady nabywania prawa uczestnictwa w Zajęciach określa Regulamin sklepu internetowego Organizatora, znajdujący się pod adresem: www.aqua-aerobik.pl

1. Informacje ogólne

 1. Zajęcia odbywają się na Basenach wskazanych na stronie internetowej Organizatora, tj. www.aqua-aerobik.pl, w zakładce „Lokalizacje”, w godzinach wyszczególnionych w Harmonogramie zajęć, również dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej, w zakładce „Grafik”. Wykupując odpowiedni Karnet, Uczestnik akceptuje, że Zajęcia odbywają się w dniach tygodnia i godzinach wskazanych w Karnecie, a ich liczba w miesiącu uzależniona jest od liczby ww. dni tygodnia w tym miesiącu. 
 2. Uczestnik jest odpowiedzialny za wcześniejsze zweryfikowanie na którym Basenie oraz w jakich terminach i godzinach odbywają się Zajęcia, na które nabył prawo uczestnictwa. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi udziału w Zajęciach odbywających się na innych Basenach, w innych terminach lub w innych godzinach, niż te, dla których Uczestnik nabył prawo uczestnictwa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, godzin lub liczby Zajęć przypadających na każdy miesiąc, w zależności od wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie Zajęć zgodnie z treścią zakupionego Karnetu. W przypadku dokonania zmiany dnia, godziny lub liczby Zajęć, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników posiadających aktywny Karnet w chwili dokonania zmiany.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie Zajęć, Instruktorach odpowiedzialnych za prowadzenie konkretnych Zajęć, a także do nieorganizowania Zajęć, na które zapisanych jest mniej niż 5 (słownie: pięciu) Uczestników. We wskazanych przypadkach, Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Uczestników zapisanych na Zajęcia, których dotyczą zmiany, i w miarę możliwości zapewnić Uczestnikom udział w innych Zajęciach.

2.Uczestnicy

 1. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie, przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć.
 2. Osoby poniżej 16. roku życia mogą wziąć udział w Zajęciach wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za takie osoby, z zastrzeżeniem, że w Zajęciach nie mogą brać udziału osoby poniżej 7. Roku życia.
 3. Wyłącznie uprawnionymi do uczestnictwa w Zajęciach są Uczestnicy, którzy potwierdzają, wypełnienie następujących warunków:                                           

4. Uczestnicy samodzielnie określają zdolność fizyczną do udziału w Zajęciach, na własną odpowiedzialność.

5. W Zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie ci Uczestnicy, którzy posiadają ważny Karnet.

3. Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Harmonogram Zajęć, obejmujący okres co najmniej jednego miesiąca, dostępny jest na stronie www.aqua-aerobik.pl.
 2. W trakcie uczestnictwa w Zajęciach, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek Instruktora.
 3. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia porządku, łamania postanowień Regulaminu lub regulaminu Basenu, a także w każdej sytuacji, w której Uczestnik nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Instruktora, zarówno Organizator, jak również Instruktor czy Personel Basenu, mają prawo przerwać Zajęcia i odmówić dalszego ich prowadzenia dla Uczestnika, który dopuścił się ww. naruszeń.
 4. Uprawnienie Organizatora, Instruktora oraz Personelu Basenu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje wyżej wymienionym również wtedy, gdy Uczestnik zatai informację o przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach lub o wystąpieniu objawów choroby zakaźnej czy też o styczności z osobą, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. d) Regulaminu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się na Basenie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami Instruktora lub Personelu Basenu.
 6. Uczestnik biorący udział w Zajęciach jest zobowiązany do przebrania się w odpowiedni strój, tj. strój kąpielowy, czepek oraz klapki, przed przystąpieniem do Zajęć.
 7. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na Zajęcia. W przypadku spóźnienia, Organizator lub Instruktor ma prawo odmowy udziału Uczestnika w Zajęciach.
 8. Uczestnicy Zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, nie mogą uczestniczyć w Zajęciach. O braku możliwości udziału w Zajęciach z ww. powodu decyduje Personel Basenu lub Instruktor.
 9. Przed rozpoczęciem Zajęć, Instruktor lub Organizator mogą sprawdzić listę obecności, obejmującą osoby, które dokonały zapisu na Zajęcia na wskazanym Basenie, we wskazanym terminie i we wskazanej godzinie.
 10. Uczestnik nie może przebywać w basenie przed pojawieniem się Instruktora. Uczestnik jest również zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia basenu po zakończeniu Zajęć.
 11. Zabronione jest spożywanie jakichkolwiek produktów spożywczych w trakcie Zajęć.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności w trakcie Zajęć.
 13. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instruktora, w miarę możliwości przed rozpoczęciem Zajęć, o swoim złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach, ciąży, a także o fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. Uczestnik, u którego występują przeciwwskazania medyczne (jakiejkolwiek natury, wynikające z jakiegokolwiek źródła), powinien bezwzględnie powstrzymać się od wszelkich aktywności, które mogłyby zagrozić jego zdrowiu lub bezpieczeństwu. W takich wypadkach Uczestnik powinien zrezygnować z uczestnictwa w Zajęciach.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik Zajęć, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
 15. Pogorszenie samopoczucia Uczestnika podczas Zajęć obliguje go do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia Instruktora lub Personel Basenu.
 16. Przed rozpoczęciem Zajęć, Uczestnik powinien przeprowadzić rozgrzewkę.
 17. Uczestnik posiadający przeciwwskazania zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. c)-d) Regulaminu, w szczególności posiadający istniejące urazy, padaczkę lub inne schorzenia o podłożu neurologicznym, cukrzycę, choroby serca, nadciśnienie, silne zwyrodnienia kręgosłupa czy stawów, choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego, choroby i schorzenia układu krążenia, choroby i schorzenia układu moczowego, a także Uczestnik będący w ciąży, przed przystąpieniem do Zajęć informuje o fakcie występowania przeciwwskazań lub bycia w ciąży i oświadcza Organizatorowi lub Instruktorowi, że jest pod stałą opieką lekarską i lekarz wyraża zgodę na udział Uczestnika w Zajęciach.
 18. Uczestnik samodzielnie ocenia możliwość realizacji ćwiczeń pokazywanych przez Instruktora w trakcie Zajęć, dozując ćwiczenia w stosunku do możliwości swojego organizmu.

4. Nieobecności i odrabianie Zajęć

 1. Uczestnik ma prawo do 4 (słownie: czterech) nieobecności na Zajęciach w miesiącu, które mogą zostać odrobione przez Uczestnika poprzez udział w innych Zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności, Organizator nie zapewnia Uczestnikowi możliwości odrobienia Zajęć.
 2. Uczestnik może zgłaszać nieobecności i chęć odrobienia Zajęć, ze wskazaniem Zajęć, na których to odrobienie ma mieć miejsce, wyłącznie poprzez stronę internetową Organizatora, dostępną pod adresem www.aqua-aerobik.pl, w koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do nieobecności, ma obowiązek zgłosić ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.aqua-aerobik.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 2 (słownie: dwie) godziny przed rozpoczęciem Zajęć, których ma dotyczyć nieobecność. 
 4. Nieobecności, z których Uczestnik nie skorzysta w danym miesiącu, nie kumulują się i nie przechodzą na następne miesiące, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Uczestnik zgłosi Organizatorowi za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.aqua-aerobik.pl, nieobecność na Zajęciach odbywających się w ostatnich 7 (słownie: siedmiu) dniach danego miesiąca i nie odrobi ich (o ile przysługuje mu takie uprawnienie) w ciągu ww. dni – w takim przypadku niewykorzystane prawo do odrobienia Zajęć zostanie przeniesione na kolejny miesiąc, pod warunkiem posiadania przez Uczestnika ważnego Karnetu na taki kolejny miesiąc.
 5. Możliwość odrobienia Zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługuje w miesiącu, w którym uczestnik nie był obecny na Zajęciach, dla których zgłosił nieobecność zgodnie z ust. 2 (przykładowo: w przypadku nieobecności w miesiącu styczniu), możliwość odrobienia Zajęć przysługuje wyłącznie w miesiącu styczniu.
 6. Uczestnik ma prawo odrobić Zajęcia wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na wybranych Zajęciach (widocznych na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.aqua-aerobik.pl, w koncie Uczestnika). Organizator nie ma obowiązku zapewnić Uczestnikowi udziału w wybranych do odrabiania Zajęciach w sytuacji, gdy dla ww. Zajęć nie pojawiła się informacja o wolnych miejscach w koncie Uczestnika.
 7. Uczestnik ma obowiązek zgłosić udział w wybranych Zajęciach, wybranych do odrabiania, najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) minut przed ww. Zajęciami, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, tj. www.aqua-aerobik.pl, w koncie Uczestnika. W sytuacji, gdy Basen zobliguje Organizatora do przekazania listy Uczestników, biorących udział w Zajęciach we wcześniejszym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika, wskazując na zasady przekazywania zgłoszeń udziału w Zajęciach. 
 8. Uczestnik, który zgłosi chęć odrobienia Zajęć zgodnie z ust. 6, otrzyma potwierdzenie drogą e-mail, na adres Uczestnika wskazany w jego Koncie, na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do okazania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Instruktorowi, Organizatorowi lub Personelowi Basenu, na ich wezwanie.
 9. Organizator nie tworzy Zajęć dedykowanych wyłącznie Uczestnikom odrabiającym Zajęcia. Wyboru Zajęć, na których Uczestnik może odrobić inne Zajęcia, Uczestnik dokonuje wyłącznie z tych Zajęć, które udostępnione są przez Organizatora w Harmonogramie Zajęć.
 10. Dostępność Zajęć, o których mowa w ust. 9, jest uzależniona od zgłoszonych nieobecności przez innych Uczestników i jest na bieżąco aktualizowana.
 11. Uczestnicy, o których mowa jest w § 3 ust. 8 Regulaminu, automatycznie tracą jedną z przysługujących im nieobecności, o których mowa w ust. 1, uprawniających do odrobienia Zajęć, za każdy przypadek takiego naruszenia.
 12. W pierwszej kolejności na Zajęciach wpuszczane są osoby, które pierwotnie dokonały zapisu. Dopiero w dalszej kolejności na Zajęcia wpuszczane będą osoby, które chcą dokonać odrobienia Zajęć.

5. Odpowiedzialność za szkody

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników wyłącznie za świadczone przez niego Usługi. Organizator nie jest odpowiedzialny za stan Basenu lub zachowanie Personelu Basenu.
 2. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na Uczestnikach w trakcie Zajęć, w wyniku wypadków lub kontuzji Uczestników, niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje Uczestników, spowodowane ich stanem zdrowia, w szczególności jednostkami chorobowymi lub kondycją fizyczną, stanowiącymi przeciwwskazania do udziału w Zajęciach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące skutkiem niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, wynikające z jego działania i zaniechania, wyrządzone zarówno na osobie, jak i na mieniu.

6. Odwołanie Zajęć

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. O odwołaniu Zajęć Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością SMS lub e-mail, na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestnika w jego Koncie na stronie internetowej Organizatora. 
 3. W przypadku odwołania Zajęć przez Organizatora w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, Uczestnik ma prawo do zadecydowania, czy chce otrzymać zwrot opłaty za niewykorzystane Zajęcia, czy też opłata taka ma być zaliczona na poczet innych Zajęć. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania takiej informacji, ponieważ w innym wypadku opłata zostanie Uczestnikowi zwrócona.

7. Mienie Uczestników

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, pozostawiane przez nich na terenie Basenu w trakcie Zajęć.
 2. Zasady odpowiedzialności Basenu za mienie Uczestników, pozostawiane przez nich na terenie Basenu w trakcie Zajęć, określają regulaminy Basenu, dostępne do wglądu na terenie Basenu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Instruktorzy oraz Personel Basenu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obowiązującego na danym Basenie. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Organizatora można zgłaszać mailowo na adres e-mail: figura.waw@gmail.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa czy zmiany zasad współpracy Organizatora z podmiotami będącymi właścicielami Basenów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników, posiadających w chwili ogłoszenia zmian aktywny Karnet, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Organizator ma prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Basenu w trakcie Zajęć organizowanych przez Organizatora, zawierających wizerunek Uczestników, którzy wyrazili zgodę na jego wykorzystanie. 

Załącznik nr 2 Regulamin szkoleń

Słownik pojęć:

1. Organizator – organizatorem Szkolenia jest Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjne Figura Sp. z o.o., ul. gen. R. Abrahama 2A/1 w Warszawie, dalej „Centrum” lub „Spółka”, przy ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438540, NIP: 1132860332, REGON: 146364341, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.
2. Szkolenie – zajęcia szkoleniowe, których celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu aqua aerobiku, przeprowadzane w formie stacjonarnej albo online;
3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która nabyła prawo udziału w Szkoleniu;
4. Basen – miejsce na terenie miasta Warszawa, w którym odbywają się Szkolenia w formie stacjonarnej. Konkretny Basen, na którym odbywać się będzie Szkolenie wybrane przez Uczestnika, wskazany będzie w wiadomości mailowej, wysłanej do Uczestnika po zakupie Szkolenia;
5. Personel Basenu – pracownicy właściciela Basenu, niebędący pracownikami lub współpracownikami Organizatora;
6. Instruktor – osoba mająca odpowiednie kompetencje do prowadzenia Szkolenia, odpowiedzialna za przeprowadzenie Szkolenia z ramienia Organizatora;

1.Informacje ogólne

 1.   Szkolenia, w zależności od ich rodzaju, odbywają się:
  a) w formie stacjonarnej, na Basenie wskazanym każdorazowo na stronie
  internetowej Organizatora www.aqua-aerobik.pl, w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora , przy wybranym przez Uczestnika Szkoleniu;
  b) online, przy wykorzystaniu platformy każdorazowo wskazanej przez Organizatora. W przypadku szkoleń online, są one udostępnione Uczestnikowi, przez Organizatora, po zalogowaniu się do odpowiedniej platformy, na okres 1 (słownie: jednego) roku od momentu wykupienia Szkolenia.
 2.  Uczestnik jest odpowiedzialny za wcześniejsze zweryfikowanie formy przeprowadzenia wybranego przez niego Szkolenia oraz jego terminu i godzin. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi udziału w Szkoleniu odbywającym się w innej
  formie, terminie lub w innych godzinach, niż te, dla których Uczestnik nabył prawo uczestnictwa.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin Szkoleń z przyczyn
  niezależnych od Organizatora, w szczególności, ale nie wyłącznie w przypadku choroby
  Instruktora, wyłączenia, w tym także czasowego, Basenu z użytkowania czy w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia Uczestników Szkolenia. W każdym takim przypadku Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników, wraz z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu lub godzin przeprowadzenia Szkolenia.
 4.  Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem, wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.aqua-aerobik.pl, każdorazowo przy wybranym przez Uczestnika Szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Szkolenia, Instruktorach odpowiedzialnych za prowadzenie konkretnych Szkoleń, a także do nieorganizowania Szkoleń, na które zapisanych jest mniej niż 7 (słownie: siedmiu)
  Uczestników. We wskazanych przypadkach, Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Uczestników Szkoleń, których dotyczą zmiany, i w miarę możliwości zapewnić Uczestnikom udział w innym Szkoleniu.
 5.  Jeśli Organizator planuje udostępnić Uczestnikowi materiały szkoleniowe ze Szkolenia, każdorazowo informacja o tym zostanie uwzględniona w opisie Szkolenia, dostępnym na stronie internetowej Organizatora

2. Uczestnicy

 1. Szkolenia skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 2. Wyłącznie uprawnionymi do uczestnictwa w Szkoleniach są Uczestnicy, którzy potwierdzają, wypełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja;
  b) zapoznanie się z regulaminem Basenu, dostępnym w miejscu wskazanym przez właściciela Basenu, a także jego przestrzeganie – w przypadku Szkoleń odbywających się w formie stacjonarnej;
  c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Szkoleniu odbywającym się w formie stacjonarnej. Przeciwwskazaniami do udziału w takim Szkoleniu mogą być w szczególności istniejące urazy, padaczka lub inne schorzenia o podłożu neurologicznym, cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, silne zwyrodnienia kręgosłupa czy stawów, zagrożona ciąża, choroby nowotworowe,
  choroby układu oddechowego, choroby i schorzenia układu krążenia, choroby i schorzenia układu moczowego;
  d) brak objawów choroby zakaźnej oraz brak styczności, w ciągu przynajmniej 10 dni bezpośrednio poprzedzających Szkolenie w formie stacjonarnej, z osobą, u której stwierdzona została choroba zakaźna lub która podejrzewana była o zakażenie taką chorobą.
 3.  Uczestnicy samodzielnie określają zdolność fizyczną do udziału w Szkoleniu w formie stacjonarnej, na własną odpowiedzialność.
 4.  W Szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie ci Uczestnicy, którzy uiścili pełną cenę jego zakupu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przedstawienia wybranym Uczestnikom indywidualnej oferty przeprowadzenia Szkolenia.

3. Uczestnictwo w Szkoleniu w formie stacjonarnej

 1. W trakcie uczestnictwa w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek Instruktora.
 2. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia porządku, łamania postanowień Regulaminu lub regulaminu Basenu, a także w każdej sytuacji, w której Uczestnik nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Instruktora, zarówno Organizator, jak również Instruktor czy Personel
 3. Basenu, mają prawo przerwać Szkolenie i odmówić dalszego jego prowadzenia dla Uczestnika, który dopuścił się ww. naruszeń.
 4. Uprawnienie Organizatora, Instruktora oraz Personelu Basenu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje wyżej wymienionym również wtedy, gdy Uczestnik zatai informację o przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa w Szkoleniu lub o wystąpieniu objawów choroby zakaźnej czy też o styczności z osobą, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. d) Regulaminu.
 5.  Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się na Basenie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami Instruktora lub Personelu Basenu.
 6.  Uczestnik biorący udział w Szkoleniu jest zobowiązany do przebrania się w odpowiedni strój, tj. strój kąpielowy, czepek oraz klapki, przed przystąpieniem do zajęć realizowanych w ramach Szkolenia.
 7.  Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do punktualnego przybycia na Basen, w którym Szkolenie się odbywa. W przypadku spóźnienia, Organizator lub Instruktor ma prawo odmowy udziału Uczestnika w Szkoleniu.
 8. Uczestnicy Szkolenia, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, nie mogą uczestniczyć w Szkoleniu. O braku możliwości udziału w Szkoleniu z ww. powodu decyduje Personel Basenu, Organizator lub Instruktor.
 9.  Przed rozpoczęciem Szkolenia, Instruktor lub Organizator mogą sprawdzić listę obecności.
 10. Uczestnik nie może przebywać w basenie przed pojawieniem się Instruktora. Uczestnik jest również zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia basenu po zakończeniu Szkolenia.
 11.  Zabronione jest spożywanie jakichkolwiek produktów spożywczych w trakcie zajęć przeprowadzanych na Basenie podczas Szkolenia.
 12.  Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności w trakcie zajęć przeprowadzanych podczas Szkolenia.
 13. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instruktora, w miarę możliwości przed rozpoczęciem Szkolenia, o swoim złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach, ciąży, a
  także o fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. Uczestnik, u którego występują przeciwwskazania medyczne (jakiejkolwiek natury, wynikające z jakiegokolwiek źródła), powinien bezwzględnie powstrzymać się od wszelkich aktywności, które mogłyby zagrozić jego zdrowiu lub bezpieczeństwu. W takich wypadkach Uczestnik powinien zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik Szkolenia, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
 15.  Pogorszenie samopoczucia Uczestnika podczas Szkolenia obliguje go do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia Instruktora lub Personel Basenu.
 16. Przed rozpoczęciem Szkolenia, Uczestnik powinien przeprowadzić rozgrzewkę.
 17.  Uczestnik posiadający przeciwwskazania zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. c)-d) Regulaminu, w szczególności posiadający istniejące urazy, padaczkę lub inne schorzenia
  o podłożu neurologicznym, cukrzycę, choroby serca, nadciśnienie, silne zwyrodnienia kręgosłupa czy stawów, choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego, choroby i schorzenia układu krążenia, choroby i schorzenia układu moczowego, a także Uczestnik będący w ciąży, przed przystąpieniem do Szkolenia informuje o fakcie występowania przeciwwskazań lub bycia w ciąży i oświadcza Organizatorowi lub Instruktorowi, że jest pod stałą opieką lekarską i lekarz wyraża zgodę na udział Uczestnika w Szkoleniu.
 18. Uczestnik samodzielnie ocenia możliwość realizacji ćwiczeń pokazywanych przez Instruktora w trakcie Szkolenia, dozując ćwiczenia w stosunku do możliwości swojego organizmu.
 19.  Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty dojazdu do miejsca Szkolenia oraz powrotu.

4. Uczestnictwo w Szkoleniu w formie online

 1. Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniu prowadzonym w formie online wyłącznie przy wykorzystaniu sprzętu w postaci komputera, tableta lub telefonu komórkowego typu smartphone, umożliwiającego wysyłanie oraz odbieranie obrazu oraz dźwięku,
  spełniającego następujące wymogi:
  a) posiadającego oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW;
  b) posiadającego dostęp do Internetu;
  c) posiadającego poprawnie skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarkę
  internetową.
 2.  W celu wzięcia udziału w Szkoleniu, Uczestnik ma obowiązek zalogować się do odpowiedniej platformy, każdorazowo wskazanej na stronie internetowej Organizatora.
 3. W trakcie uczestnictwa w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi materiałami, które zostały udostępnione w Szkoleniu.
 4.  Przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator, za pomocą platformy, może nałożyć na Uczestnika obowiązek podania jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego oraz numeru telefonu.
 5.  Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Szkoleniu, w szczególności koszty zakupu niezbędnego sprzętu czy opłat związanych z dostępem do Internetu.
 6.  Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

5. Odpowiedzialność za szkody

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników wyłącznie za świadczone przez niego Usługi. Organizator nie jest odpowiedzialny za stan Basenu lub zachowanie Personelu Basenu, a także za problemy techniczne ze sprzętem lub dostępem do sieci
  Internet Uczestnika.
 2. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestników Szkolenia od nieszczęśliwych wypadków, jednakże w przypadku Szkoleń przeprowadzanych w formie stacjonarnej zalecane jest wcześniejsze wykupienie przez Uczestnika stosownego ubezpieczenia.
 3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na Uczestnikach w trakcie Szkolenia, w wyniku wypadków lub kontuzji Uczestników, niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje Uczestników, spowodowane ich stanem zdrowia, w szczególności jednostkami chorobowymi lub kondycją fizyczną, stanowiącymi przeciwwskazania do udziału w Szkoleniu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące skutkiem niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, wynikające z jego działania i zaniechania, wyrządzone zarówno na osobie, jak i na mieniu.
 7. Wszelkie materiały i treści szkoleniowe, udostępnione przez Organizatora Uczestnikom, są własnością Organizatora, który jest jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych. Zabronione jest ich kopiowanie, udostępnianie – zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne – osobom trzecim, modyfikowanie czy też wszelkie innego rodzaju ingerowanie w udostępnione Uczestnikowi treści. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną oraz odszkodowawczą, określoną przepisami prawa, w tym także ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za wszelkie naruszenia ww. praw.

6. Odwołanie Szkolenia i rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. O odwołaniu Szkolenia Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością SMS lub e-mail, na dane teleadresowe, wskazane przez Uczestnika w jego Koncie na stronie
  internetowej Organizatora.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, Uczestnik ma prawo do zadecydowania, czy chce otrzymać zwrot opłaty za Szkolenie, czy też opłata taka ma być zaliczona na poczet innego Szkolenia. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania takiej informacji, ponieważ w innym wypadku opłata zostanie Uczestnikowi zwrócona.
 4.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed planowanym terminem Szkolenia.
 5. W przypadku wzięcia przez Uczestnika udziału w Szkoleniu, niezależnie od tego, czy Uczestnik je ukończy – o ile brak możliwości ukończenia Szkolenia nie wynika z przyczyn
  bezpośrednio związanych z Organizatorem, niewynikających z działań bądź zaniechań Uczestnika – przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy. W pozostałych przypadkach, stosuje się
  odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego, do którego niniejsze Regulamin stanowi załącznik.

7. Mienie Uczestników

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, pozostawiane przez nich na terenie Basenu w trakcie Szkoleń przeprowadzanych w formie stacjonarnej.
 2.  Zasady odpowiedzialności Basenu za mienie Uczestników, pozostawiane przez nich na terenie Basenu w trakcie Szkoleń przeprowadzanych w formie stacjonarnej, określają regulaminy Basenu, dostępne do wglądu na terenie Basenu.

8. Certyfikaty

 1. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Szkoleniu i ukończą go zgodnie z harmonogramem, otrzymają certyfikat, potwierdzający udział w Szkoleniu.
 2. W przypadku Szkoleń odbywających się w formie stacjonarnej, Uczestnicy otrzymają certyfikat w formie papierowej, w dniu Szkolenia, ale po jego zakończeniu.
 3. W przypadku Szkoleń odbywających się w formie online, Uczestnicy otrzymają certyfikat w formie elektronicznej, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Szkolenia, na adresy e-mail wskazane przez Uczestników w ich Kontach na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem, że dla otrzymania certyfikatu konieczne jest ukończenie całego Szkolenia i/lub zaliczenie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie, na której znajduje się Szkolenie.

9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. W przypadku Szkoleń przeprowadzanych w formie stacjonarnej, Personel Basenu oraz Instruktor są uprawnieni do nadzorowania przestrzegania regulaminu obowiązującego na danym Basenie. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Organizatora można zgłaszać mailowo na adres e-mail: figura.waw@gmail.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa czy zmiany zasad
  współpracy Organizatora z podmiotami będącymi właścicielami Basenów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
  3. Organizator ma prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych w trakcie trwania Szkoleń organizowanych przez Organizatora, zawierających
  wizerunek Uczestników, którzy wyrazili zgodę na jego wykorzystanie.
 3. Organizator ma prawo do pozyskiwania od Uczestników zgody na umieszczenie ich danych teleadresowych na tzw. liście mailingowej, w celu umożliwienia Organizatorowi
  kontaktu z Uczestnikami, z którymi Organizator chce nawiązać dalszą współpracę.