REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.aqua-aerobik.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

Fit-me Katarzyna Żylik, Jadwiga Piekut Spółka Cywilna

Adres: 03-892 Warszawa, ul. Abrahama 2a lok. 1

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. Guderskiego 3, 03-982 Warszawa

tel. +48 506899236

e-mail: biuro@figura.waw.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 1132843931, Regon 143330880

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 1. Definicje
 1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 1. Postanowienia ogólne.
 1. Zakres działalności – karnety na zajęcia typu aqua aerobik (gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie) oraz usługi wymienione i opisane na wymienionej powyżej stronie internetowej Firmy.
 2. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
 3. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA nie jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument potwierdzający sprzedaż a na życzenie klienta fakturę.
 5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Zamówienie.
 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na karnety na zajęcia na pływalniach w różnych lokalizacjach. Wyboru dokonuje się w trakcie składania zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu zapłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia i zgodnie z terminem określonym w karnecie.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 6. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pływalni przed pierwszymi zajęciami.
 1. Ceny.
 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 3. Cena karnetu jest obliczana na podstawie ilości wejść w danym miesiącu.
 4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 1. Formy płatności:
 1. przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
 2. system płatności on-line DotPAY – system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;
 3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 4. Karnet stanowi dowód uiszczenia opłaty za zajęcia, a jego wykupienie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy – rezygnacji z zajęć w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany zrealizować usługę zgodnie z ofertą.
 2. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 5. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 6. W przypadku dwóch nieobecności w miesiącu, korzystający z karnetu może wziąć udział w zajęciach w ramach miesiąca, na który został wykupiony karnet, ćwicząc w innej grupie jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Firmy terminów i w przypadku wolnych miejsc w grupach.
 7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie pływalni lub Firmy, a także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Klienta, zostaje mu zwrócona.
 1. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
 1. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
  • za zgodą KLIENTA – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi “newsletter”.
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
 6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 8. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
 4. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 5. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię,
  • adres do wysyłki produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
 8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
 9. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • – dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • – dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  • – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – po tym okresie są usuwane.
 11. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 11. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 15. Treść załączników nr 1,2  stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – stanowi “Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc”

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………..

Adres zamieszkania:

ulica/nr………………………………………………………………………………………….

kod/miasto ………………./………………………………………………………………….

tel. kontaktowy: …………………………………………..

adres mailowy: ………………………………………….

Fit-me Katarzyna Żylik, Jadwiga Piekut Spółka Cywilna

Adres: 03-892 Warszawa, ul. Abrahama 2a lok. 1

tel. +48 506899236

e-mail: biuro@figura.waw.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ……………………………………………………. …………….. ……………………………………………. nr. dokumentu sprzedaży ……………. ………

data sprzedaży :………………………………………… ………………………………………. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (warunki odstąpienia od umowy opisane na odwrocie)

za cenę brutto ………………. ..

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr ………………………………………………………………………………………………………………………

lub w inny sposób (zaproponować)……………………………………………………………………………

……………………………………………………….

podpis klienta

 

Regulamin zajęć:

 

1.FIT-ME S.C., ul. GEN. R. Abrahama 2A/1 w Warszawie (w dalszej treści regulaminu „Organizator”) pod marką Figura  oferuje zajęcia typu gimnastyka w wodzie (aqua aerobik) (w dalszej treści regulaminu „Zajęcia”).

2.Zajęcia odbywają się na basenach opisanych na stronie internetowej www.aqua-aerobik.pl oraz w godzinach wyszczególnionych w harmonogramie zajęć również dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej.

3.Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć.

4.Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 1. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. Zapoznanie się z regulaminem basenu na którym Uczestnik bierze udział w zajęciach i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Dostarczenie Organizatorowi oświadczenia o akceptacji Regulaminu podpisanego przez Uczestnika, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 4. Posiadanie ważnego, aktualnego i opłaconego karnetu na zajęcia lub posiadanie ważnej, imiennej karty partnera (Benefit Systems. FitProfit, Fit Flex, Ok System) lub uiszczenie Opłaty jednorazowej za Zajęcia,
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach.

1.W poszczególnych zajęciach pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które mają ważny karnet lub wpisane na listę uczestników zajęć i są posiadaczami imiennej karty partnera (FitProfit, Ok System). Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach w przypadku wolnych miejsc do danej grupy. Zakupu karnetu można dokonać przez stronę www.aqua-aerobik.pl/karnet a zapisów na zajęcia można dokonywać telefonicznie pod numerem 506-899-236.

2.W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku czy też przepisów niniejszego Regulaminu lub regulaminu basenu, Organizator jak również osoba prowadząca zajęcia oraz obsługa obiektu, na którym odbywają się zajęcia może odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.

3.Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres 4 tygodni od dnia wykupienia.

4.Maksymalnie dwie nieobecności można odrobić na innych grupach w trakcie obowiązywania karnetu, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy terminów i w przypadku wolnych miejsc w grupach.

5.Organizator zajęć nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

6.Podczas zajęć obowiązuje strój kąpielowy, klapki, czepek.

7.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia. Spóźnienie może skutkować brakiem wolnych miejsc i wykluczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach.

8.W czasie zajęć nie należy spożywać jakichkolwiek produktów spożywczych, w szczególności takich które mogą być powodem zakrztuszenia lub zadławienia się.

9.Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

10.Uczestnik uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będzie dochodził od Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w Zajęciach,

11.Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do poleceń instruktora.

12.Uczestnik powinien poinformować Instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji, ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską.

13.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik zajęć przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

14.Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia osoby prowadzącej zajęcia bądź opiekuna grupy.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn nie zależnych od Organizatora

16.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Firmy, a także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Uczestnika, zostaje mu zwrócona.

17.Uczestnik zajęć ma prawo do wykonywania zdjęć do celów własnych wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników zajęć. Rozpowszechnianie zdjęć wymaga zgody osób, które są na zdjęciu widoczne.

18.Uczestnicy zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

19.Rzeczy wartościowe Uczestnik zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub oznaczonych szafkach depozytowych. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w ww. miejscach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Załącznik nr 1 do

Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę FIT-ME S.C. ul. Gen. R. Abrahama 2a/1

Oświadczenie

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Imię i Nazwisko)

Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………..………………….

telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

1.zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin zajęć.

2.nie mam przeciwwskazań do udziału w zajęciach gimnastyki w wodzie (aqua aerobik), organizowanych przez FIT-ME S.C.

3.Do zajęć będę przystępować w dobrym zdrowiu

4.Każdorazowo w przypadku pojawienia się złego samopoczucia, urazu, kontuzji, ciąży oraz zmiany stanu zdrowia wymagającej stałej opieki lekarskiej poinformuje o tym instruktora.

5.Biorę na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich negatywnych następstw przedmiotowych zajęć, w tym urazów lub innych zdrowotnych konsekwencji i nie będę wnosił-a roszczeń z tego tytułu do Organizatora zajęć, instruktora lub innych podmiotów przy udziale, których odbywają się zajęcia.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do przesyłania informacji dotyczących organizowanych zajęć dla Fit-me s.c. Katarzyna Żylik, Jadwiga Piekut ul. Abrahama 2a/1, 03-982 Warszawa NIP 113 284 39 31 biuro@figura.waw.pl , tel.506 899 236, oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody w każdym czasie. (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne)

Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję jego warunki.” Warszawa, dnia …………..………2017 r

………………………………………………….

Czytelny podpis Uczestnika zajęć

 

Zasady kupowania karnetów na zajęcia:

 1. Karnet na kolejny miesiąc jest udostępniony zawsze w przedostatnią środę miesiąca poprzedzającego miesiąc na które kupowane są karnety.
 2. Przez pierwszy tydzień czyli od przedostatniej środy do ostatniego wtorku miesiąca udostępnione są karnety dla stałych klientów.
 3. Od przedostatniej środy miesiąca poprzedzającego miesiąc na które kupowane są karnety udostępnione są dla wszystkich klientów.